معرفی

مشخصات فردی

معصومه پورمحسن

نام - نام خانوادگی : معصومه   پورمحسن

پست الکترونیکی : pourmohsen@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مامایی
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مامایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علوم پزشکی ایران- تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بهداشت باروری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران(در حال تحصیل)

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مامائی

محل خدمت : مجتمع پرستاری مامایی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

معصومه پورمحسن
معصومه پورمحسن

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری مامایی
مرتبه علمی :
    مربی
^